QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành quy định quản lí, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong nhà trường