Ngày tựu trường của các em học sinh khối lớp 1 năm học 2020-2021