Giáo viên, nhân viên và phụ huynh tổng vệ sinh, khử khuẩn trước ngày học sinh trở lại trường học.