Công văn số 457/SGDĐT-CTTT V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Văn bản liên quan